اعضای هیات مدیره

نماینده شخصیت حقوقی

میثم بلگوریان

سمت

عضو هیات‌مدیره- غیرموظف

تاریخ عضویت در هیات‌مدیره

1399/08/11

تحصیلات/مدارک حرفهای

دکتری مدیریت مالی

زمینههای سوابق کاری

کارشناس ارشد و مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر، مدیر صندوق‌های شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، استادیار دانشگاه خوارزمی

تهران ، خیابان گاندی جنوبی ، کوچه یکم ، پلاک 5 ، طبقه چهارم

 کد پستی 1517615515

www.pouyainvest.com
info@pouyainvest.com
Fax: 021 88198027
Tel: 021 88198021