شرکـت سرمـایه‌گـذاری پویـا

شرکت سرمایهگذاری پویا در تاریخ 1382/12/04 به صورت شرکت سهامى خاص تأسیس شده و طى شماره 217510 مورخ 1382/12/04 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتى تهران به ثبت رسید و متعاقبا از تاریخ 1382/12/04، شروع به فعالیت نموده است. شرکت در تاریخ 1394/09/08 و با شماره 11389 به عنوان نهاد مالی - شرکت سرمایه‌گذاری - نزد سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است. همچنین به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجوز شماره 122/11682 مورخ 1395/06/21 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1395/08/12 نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید. در حال حاضر، شرکت سرمایه‌گذاری پویا جزء واحدهاى تجارى فرعى شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی خاص) است و واحد تجارى نهایى گروه، شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر می‌باشد. نشانی مرکز اصلى شرکت خیابان گاندی جنوبی، کوچه یکم، پلاک 5، طبقه چهارم و محل فعالیت اصلی آن در شهر تهران واقع است... ادامه مطلب

 

پرتال سهامداران

گزارشات مالی

بایگانی گزارشات
عکس خبر
گزارش فعالیت هیات مدیره سال مالی منتهی به ۱۳۹9/۱۱/۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری پویا، به پیوست ارائه شده است. ادامه مطلب
گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹9/۱۱/۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری پویا، به پیوست ارائه شده است. ادامه مطلب
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری پویا، به پیوست ارائه شده است. ادامه مطلب

اخبار شرکت

بایگانی اخبار
عکس کادر اخبار شرکت
آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1399/11/30 شرکت سرمایه‌گذاری پویا، به پیوست ارائه شده است. ادامه مطلب
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری پویا، به پیوست ارائه شده است. ادامه مطلب
گزارش ارزش گذاری سهام شرکت سرمایه گذاری پویا(سهامی عام) در فایل پیوست ارائه شده است. ادامه مطلب

گزارشات تحلیلی

بایگانی تحلیل ها
عکس کادر تحلیل مالی

تهران ، خیابان گاندی جنوبی ، کوچه یکم ، پلاک 5 ، طبقه چهارم

 کد پستی: 1517615515

www.pouyainvest.com
info@pouyainvest.com
Fax: 021 88198027
Tel: 021 88198021